e-shop | restaurace | club | apartmány | rozvoz

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PRODEJE VSTUPENEK  a Voucherů PROSTŘEDNICTVÍM webu darky.republika24.cz

 

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět podmínek

Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek akce (dále jen Akce) prostřednictvím republika24.cz, provozované společností Republika 24 s.r.o., náměstí Republiky 138/24, 301 00 Plzeň, IČO: 04494504 (dále jen “Provozovatel”) a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají.

Způsoby prodeje vstupenek

On-line prodej prostřednictvím darky.republika24.cz

 

Přímý prodej na prodejním místě provozovny Provozovatele.  

Ceny a poplatky

Cena vstupenky je uvedena včetně zákonné sazby DPH a předprodejního poplatku.

Expediční poplatek zahrnuje balné a poštovné.

Používané pojmy

Akce
Koncertní, divadelní či jiné představení nebo dále všechny další akce (výstavy, konference, školení apod.).

Vstupenka
Doklad opravňující majitele ke vstupu na konkrétní akci, případně konkrétní místo, určený pro jednorázové použití. Zákazník může prostřednictvím různých prodejních kanálů obdržet graficky různé typy vstupenek. 

PRODEJ VSTUPENEK PROSTŘEDNICTVÍM darky.republika24.cz 

 1. Popis služby

Službou se pro účely této části obchodních podmínek rozumí prodej vstupenek na nabízené akce prostřednictvím webu darky.republika24.cz (dále jen služba).

Pro poskytnutí služby je třeba korektně zadat a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek a následně zaplatit příslušnou částku v hotovosti na prodejním místě provozovny, prostřednictvím on-line platby.

Prostřednictvím služby lze na jednu rezervaci objednat maximálně 6 vstupenek na jednu akci v různých cenových kategoriích, není-li uvedeno jinak.

 1. Přímý prodej vstupenek – nákup prostřednictvím on-line platby

K objednání služby (dále jen objednávka) tímto způsobem je třeba se provést online objednávku na darky.republika24.cz. Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v objednávacím formuláři.

Stisknutím tlačítka „Objednat“ zákazník potvrzuje svůj požadavek a realizuje platbu vybrané vstupenky platební kartou nebo jiným zvoleným způsobem prostřednictvím Internetu.

Odesláním požadavku na vybranou vstupenku se zákazník zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách a reklamačním řádu.

Platba realizovaná prostřednictvím internetu má automaticky přidělený svůj variabilní symbol, který je zákazník povinen si uschovat. 

 

 1. Dodávka, časová omezení

Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po dodání vstupenky (vstupenek) jejich správnost a úplnost (především název akce, místo a čas konání akce, cenu a počet vstupenek) a případnou reklamaci postoupit provozovateli, nejpozději do 1 pracovního dne, elektronickou poštou (e-mail). Zákazník je povinen bezprostředně při osobním převzetí vstupenek zkontrolovat jejich správnost a úplnost (především název akce, místo a čas konání akce, cenu a počet vstupenek). Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Dodávka zakoupených vstupenek probíhá na náklady a riziko objednatele. Nestandardní situace vzniklé při prodeji vstupenek či při vstupu na místo konání akce, vracení a výměnu vstupenek upravuje Reklamační řád, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě, kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Provozovatel shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Provozovatel prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZoOÚ). 

 1. Podmínky místa konání akce

Předložením vstupenky při vstupu na místo konání akce vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání akce, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou.

 1. Účinnost všeobecných a obchodních podmínek Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2020.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD prodej vstupenek

 Předmět reklamačního řádu

Reklamační řád stanoví postup zákazníka a společnosti Republika 24 s.r.o., náměstí Republiky 138/24, 301 00 Plzeň, IČO: 04494504  (dále jen „Provozovatel “) v případech, kdy přes veškeré úsilí Provozovatele, zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby. 

Prodej vstupenek

Zaplacené vstupné se nevrací, není-li v tomto reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.

 Nestandardní situace při prodeji vstupenek

Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí vstupenky (vstupenek) zkontrolovat správnost údajů. Výpadek internetu není předmětem reklamace.

 Vracení vstupenek

U jednotlivých akcí jsou možné krátkodobé posuny termínů konání. Změněné termíny konání akcí jsou uváděny na www.republika24.cz.

Podmínky pro vracení vstupenek v případě úplného zrušení akce budou určeny do 10 dnů. Zákazníci budou v takovém případě informováni o způsobu vracení vstupenek na darky.republika24.cz, formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky.

Příslušná peněžní částka bude zákazníkovi převedena na bankovní účet v souladu s jednoznačným pokynem zákazníka. Příslušná částka k vrácení bude snížena o případné náklady provozovatele, souvisejícími s převodem vracených finančních prostředků.

Účinnost reklamačního řádu

Reklamační řád je závazný pro zákazníka a provozovatele. Reklamační řád je vypracován v souladu s českým právním řádem, zejména zák. č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Reklamující souhlasí s tím, že provozovatel vede jeho osobní údaje uvedené v reklamačním listě ve své evidenci po dobu pěti let od vyřízení reklamace.

Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.5.2020.

 

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej voucherů

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím rozhraní darky.republika24.cz. Webové rozhraní provozuje naše společnost

Republika 24 s.r.o., náměstí Republiky 138/24, 301 00 Plzeň, IČO: 04494504 (dále jen “Provozovatel”), kontaktní e-mail: restaurace@republika24.cz

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 2. V těchto obchodních podmínkách jsou použité níže definované pojmy:

– kupní cena (nebo jenom „cena“) je cena voucheru, která je uvedena u voucheru na webovém rozhraní;

– občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

– obchodní podmínky jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky;

– plněním poskytovatele (nebo jen „plněním“) se rozumí poskytnutí služby či prodej zboží poskytovatelem na základě smlouvy uzavřené mezi Vámi a poskytovatelem;

– poskytovatelem se rozumí podnikatel Republika 24 s.r.o., náměstí Republiky 138/24, 301 00 Plzeň, IČO: 04494504, který vlastním jménem prostřednictvím webového rozhraní nabízí zboží či služby;

– smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Vámi a poskytovatelem, jejímž předmětem je dodání voucheru, na základě, kterého můžete uzavřít s poskytovatelem smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo prodej zboží poskytovatelem;

– voucher je listina (popřípadě elektronická verze této listiny) sloužící jako poukázka na poskytnutí plnění, obsahující podstatné informace o plnění poskytovatele, zejména popis objednané služby nebo zakoupeného zboží, informace o poskytovateli, dobu platnosti voucheru (pokud je uvedena), unikátní číselný kód voucheru;

– webovým rozhraním se rozumí webové rozhraní naší společnosti umístěné na internetových stránkách darky.republika24.cz, na kterém poskytovatel nabízí zboží či služby prostřednictvím voucherů.

 1. OBJEDNÁVKA VOUCHERŮ
 2. Jakým způsobem lze zakoupit voucher?

Na webovém rozhraní naleznete seznam voucherů vztahující se k jednotlivým plněním poskytovatele. U každého voucheru je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace voucherů je informativního charakteru, a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. K zakoupení voucheru je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky.

 1. Jak podat objednávku?

Objednávku voucheru můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného voucheru, počet kusů, zvolený způsob platby a Vaše kontaktní údaje.

Před odesláním objednávky zkontrolujte zadané údaje, po stisknutí tlačítka „Objednat“ bude již Vaše objednávka závazná. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

O obdržení objednávky budete informováni. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžete být kontaktováni za účelem jejího ověření. Neověřená objednávka může být odmítnuta. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

 1. Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Smlouva mezi Vámi a poskytovatelem je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu, nebo Vám bude poskytnuto objednané plnění (podle toho, co nastane dříve).

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

 1. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, která doposud nebyla přijata (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi.

 1. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny voucherů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou uvedeny na webovém rozhraní.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny voucheru ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám voucher za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.

Pokud cena voucheru uvedená na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, není poskytovatel povinen smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek.

 1. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

– bezhotovostně před dodáním voucherů prostřednictvím platební brány;

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

DODACÍ PODMÍNKY

Způsoby dodání voucherů jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání voucherů můžete zvolit v objednávce.

UPLATŇOVÁNÍ VOUCHERŮ

 1. Jak lze čerpat plnění uvedené na voucheru?

Pro poskytnutí plnění, které je uvedená na voucheru, je nutné u poskytovatele uplatnit voucher, který Vám byl na základě Vaší objednávky zaslán. Na voucheru jsou uvedeny zejména následující údaje:

– popis služby nebo zboží, které je předmětem voucheru;

– identifikační údaje poskytovatele, který plnění poskytne;

– doba platnosti voucheru;

– unikátní číselný kód voucheru;

 1. Je uplatňování voucheru nějak omezeno?

Voucher lze čerpat pouze jednou. Voucher je přenosný a převoditelný na jinou osobu, a to i úplatně. Osoba, která předloží oprávněně nabytý voucher, má stejná práva jako osoba, která voucher zakoupila.

Doba, po kterou lze voucher uplatnit, je omezená. Voucher je možné uplatnit nejpozději v poslední den doby jeho platnosti.

Pokud se voucher vztahuje na službu či zboží, jejichž poskytnutí je podle právních předpisů podmíněno dosažením určitého věku (např. 18 let) nebo zvláštní způsobilostí (např. vlastnictví řidičského průkazu), může jej uplatnit pouze taková osoba, která tyto podmínky splňuje.

Pokud se voucher vztahuje na poskytnutí služby, doporučujeme před čerpáním kontaktovat poskytovatele a zajistit si rezervaci vybraného termínu. Bez rezervace by mohlo dojít k tomu, že službu nelze z kapacitních důvodů v požadovaném termínu poskytnout.

 1. Lze voucher vyměnit za jiný?

V případě zájmu lze voucher vyměnit za voucher s jiným plněním. Pokud je kupní cena tohoto voucheru vyšší než cena voucheru původního, musíte rozdíl doplatit. Pokud je kupní cena tohoto voucheru nižší než cena voucheru původního, rozdíl v kupní ceně nevracíme. Voucher nelze směnit za peníze.

 1. Kdy může poskytovatel voucher odmítnout?

Vezměte na vědomí, že poskytovatel může v určitých situacích odmítnout voucher akceptovat a tedy plnění neposkytnout. Jde o případy, kdy:

– voucher byl předložen po uplynutí platnosti;

– voucher byl již jednou vyčerpán;

– voucher byl zneplatněn z důvodu odstoupení od smlouvy;

– poskytnutí plnění osobě, která voucher uplatnila, by bylo v rozporu s platnými právními předpisy.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Jak můžete od smlouvy odstoupit

Od smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení voucheru. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

 1. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

 1. Máte právo na vrácení peněžních prostředků, které jsme od Vás již přijali?

V případě odstoupení od smlouvy máme povinnost vrátit Vám peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali. Peníze Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to (i) stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky přijali, nebo (ii) způsobem, jakým budete požadovat.

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

 1. Jakým způsobem probíhá vrácení voucheru?

Voucher nám nemusíte zasílat zpět. Při odstoupení od smlouvy provedeme zneplatnění voucheru tak, aby jej nebylo možné použít.

 1. Kdy nemůžete odstoupit od smlouvy?

Vezměte na vědomí, že jelikož obsah voucheru nespočívá v trvalém nabytí vlastnického práva k voucheru, ale ve Vašem oprávnění na plnění, které je na voucheru uvedeno, má samotný voucher povahu služby. Z tohoto důvodu v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemáte nárok na odstoupení od smlouvy v případě, že jste voucher v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy využili.

Objednáním voucheru tuto skutečnost berete na vědomí a souhlasíte s ní.

V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) občanského zákoníku Vám dále nenáleží právo odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času (pokud jsou služby poskytovány v určeném termínu) ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy.

REKLAMACE A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

V případě ztráty, poškození nebo zničení voucheru Vám nový voucher nebude poskytnut.

Přerušení provozu webového rozhraní z technických nebo jiných příčin není důvodem pro reklamaci.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy týkající se poskytování našich služeb, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.5.2020